మీకు నచ్చిన, ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే తెలుగు పాటలు..!?

నవ్వులు రువ్వే పువ్వమ్మా … గాజుల కిష్టయ్య
పాడుతా తీయగా … మూగమనసులు
నాపాట నీనోట … మూగమనసులు
ఇది మల్లెల వేళ యనీ…
రివ్వున సాగి రెపరెపలాడే… మంగమ్మశపథం
చిత్రం భళారే విచిత్రం… దానవీరశూర కర్ణ
తెలుగువీర లేవరా… అల్లూరి సీతారమరాజు
వస్తాడు నా రాజు …అల్లూరి సీతారమరాజు

1 Like