విశ్వంలో జీవి ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది? శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఏమిటి?

విశ్వంలో జీవి ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది? శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఏమిటి?
జీవ పరిణామం ఎలా జరిగింది?
డార్విన్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతంతో పాటు ఈ అంశంపై ఉన్న ఇతర వాదనలు ఏమిటి?