మోడీ తర్వాత యోగి అదిత్యనాధ్ ని ప్రజలు ప్రధానమంత్రి గా ఒప్పుకుంటారా?

After Modi, will Indians accept Yogi Adityanath as Prime Minister? Can he attract people as much as Modi?