మంచి ఉద్దేశం ఉండి నిజంగా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని అనుకునే పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చేయగలదా?

If a party with good intentions wants to develop India come to power, that party can do it under present situation without surrendering to pressures?