చిన్నప్పుడు కాలు కి గుచ్చుకున్న ముళ్ళు/గాజు ముక్క బయటికి తీయకపోతే ఏమవుతుంది?

చిన్నప్పుడు కాలు కి గుచ్చుకున్న ముళ్ళు/గాజు ముక్క సంవత్సరాల వరకు బయటికి తీయకపోతే ఏమవుతుంది?