సిద్ధడు అద్దంకి పోనూ పొయ్యాడు, రానూ వచ్చాడు!

సిద్ధడు అద్దంకి పోనూ పొయ్యాడు, రానూ వచ్చాడు!

ఈ సామెత ఎలా పుట్టిందో వివరించగలరా?