ఎవరు దైవం? ఎలా?

ఎవరు దైవం? ఎలా?

దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ మనిషి మెదడులో పుట్టడానికి కారణం ఏమిటి?

   దేవుడున్నాడా? లేడా? అనే వాదనలో మీరు దేనకి మద్దతిస్తారు?

                    దేవుడు గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

దేవుడు ఉన్నాడు…

1 Like

మీ దృష్టిలో ‘దేవుడు’ అంటే ఎలా వివరిస్తారు?